พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

 

 

 

วิสัยทัศน์
บริการคือหัวใจ ความปลอดภัยเป็นเลิศ


ภารกิจ
อำนวยการและควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยในสังกัด

พันธกิจ
1.ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2.บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
3.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและชุมชนและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่
เชื่อมั่นและศรัทธา
4.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player